Disable Preloader
Modellen en advies

Nuttige adviezen

Aanvraag procedure gerechtelijke reorganisatie ( GRP)

De GRP ( Procedure gerechtelijke reorganisatie) biedt een oplossing om een onderneming met financiële moeilijkheden de kans te geven om op een gestructureerde wijze deze periode door te komen en alsnog de onderneming te redden en zo een eventueel faillissement te vermijden.
Elke onderneming kan beroep doen op deze procedure.
De twee voorwaarden waaraan voldaan dient te worden om toegang te verkrijgen tot deze procedure zijn
A.De continuïteit van de onderneming is in gevaar of er is een ernstige dreiging dat deze in de nabije toekomst in gevaar zal komen (tekort liquiditeiten, lage solvabiliteit, zwakke rentabiliteit)
B. Er moet een oplossing voorhanden zijn om de continuïteit van de onderneming of een deel hiervan te handhaven.
Om de procedure op te starten, moet een verzoekschrift ingediend worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.
Dit verzoekschrift moet op straffe van niet-ontvankelijkheid volgende elementen bevatten:
 • Uiteenzetting van de gebeurtenissen waarop het verzoek gegrond is en waaruit blijkt dat de continuïteit van de onderneming onmiddellijk of op termijn bedreigd is. 
 • Aanwijzing van de doelstelling of doelstellingen waarvoor het openen van de reorganisatieprocedure wordt aangevraagd. 
 • Vermelding van een elektronisch adres waarop zolang de procedure duurt, de onderneming kan worden bereikt en waaruit de ontvangst gemeld wordt van ontvangen mededelingen. 
 • De twee recentste jaarrekeningen die volgens de statuten hadden moeten neergelegd zijn en de eventueel nog niet neergelegde jaarrekening van het laatste boekjaar of, indien de onderneming een natuurlijke persoon is, de twee recentste aangiftes in de personenbelasting. 
 • Een boekhoudkundige staat die het actief en het passief weergeeft en de resultatenrekening die maximum drie maanden oud is, opgesteld onder toezicht van een bedrijfsrevisor, een externe accountant, een extern erkend boekhouder of een externe erkende boekhouder-fiscalist. 
 • Een begroting met een schatting van de inkomsten en uitgaven voor ten minste de duur van de gevraagde opschorting, opgesteld met de bijstand van een externe accountant, een externe erkende boekhouder, een externe erkende boekhouder-fiscalist of een bedrijfsrevisor.
 • Een volledige lijst van de erkende of beweerde schuldeisers in de opschorting, met vermelding van hun naam, hun adres, het bedrag van de schuldvordering en met de bijzonder vermelding van de hoedanigheid van buitengewone schuldeiser in de opschorting.
 • De maatregelen en voorstellen die hij overweegt om de rendabiliteit en de solvabiliteit van zijn onderneming te herstellen, om een eventuuel sociaal plan in te zetten en om de schuldeisers te voldoen.
 • De aanwijzing dt de onderneming voldaan heeft aan de wettelijke of conventionele verplichtingen om de werknemers of hun vertegenwoordigers in te lichten of te raadplegen.
Daarnaast kan de schuldenaar bij zijn verzoekschrift alle andere stukken voegen die hij nuttig oordeelt om het verzoek toe te lichten.
Het verzoekschrift wordt ondertekend door de schuldenaar of door diens advocaat en wordt samen met de nuttige stukken, ter griffie van de Rechtbank neergelegd.
Vanaf de neerlegging van het verzoekschrift is de onderneming beschermd tegen haar schuldeisers. De schuldeisers kunnen geen uitvoerende maatregelen meer nemen ten aanzien van de onderneming en bovendien kan het faillissement in deze periode niet worden uitgesproken.
Magda Lauwers

Magda heeft een jarenlange ervaring met de juridische begeleiding en bijstand van haar cliënteel zowel in commerciële als burgerlijke geschillen opgebouwd.

Vragen
 1. Beste, Ik ben zaakvoerder van een BV, geen personeel buiten mezelf (mijn btw nummer is BE0675367250). Onze activiteit is voornamelijk boomkwekerij en tuinaanleg. Door de opstart van een boomkwekerij en de kosten hiervan, mede door enkele klanten die hun rekening niet betalen en waar procedures voor lopen heb ik het momenteel heel moeilijk en wou informeren naar een GRP procedure. Hoe snel kan dit opgestart worden, wat is de kost hiervan,...? Met vriendelijke groeten, Frederic Cannaerts

 2. Beste, Ik ben zaakvoerder van een BV, geen personeel buiten mezelf (mijn btw nummer is BE0675367250). Onze activiteit is voornamelijk boomkwekerij en tuinaanleg. Door de opstart van een boomkwekerij en de kosten hiervan, mede door enkele klanten die hun rekening niet betalen en waar procedures voor lopen heb ik het momenteel heel moeilijk en wou informeren naar een GRP procedure. Hoe snel kan dit opgestart worden, wat is de kost hiervan,...? Met vriendelijke groeten, Frederic Cannaerts

 3. Mijn bedrijf Bioven bvba was met vonnis van 03/10/2017 in staat van faillisment verklaart door de Rechtbank van Koophandle te Turnhout..Op 13/11/2017 heb ik en verzoekschrift ingediende om tor te laten tot WCO met oog op overdracht van deel van de activiteit...Dit verzoek was ongegrond verklaart omdat de rechter vind dat bioven bvba heb geen hoedanigheid om WCO aan te vragen..Ik heb beroep aangetekend tegen dit vonnis en mijn vragen :wat is mijn kans op slagen..?

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.