Disable Preloader
Modellen en advies

Nuttige adviezen

Algemene verkoopsvoorwaarden

Wanneer kan u beroep doen op uw algemene verkoopsvoorwaarden ?

Vooraleer een handelaar zich op zijn / haar algemene voorwaarden kan beroepen t.o.v. een klant of een contractspartij, moeten algemene voorwaarden door deze laatste gekend zijn en door hem of haar aanvaard worden. Dit alles dient in principe te gebeuren vóór de contractsluiting.

Of de klant redelijkerwijze de mogelijkheid had om kennis te nemen van de algemene voorwaarden wordt in concreto beoordeeld, rekening houdend met de beschikbaarheid, de zichtbaarheid en leesbaarheid, en de begrijpbaarheid van de algemene voorwaarden.

Aangewezen is om op de orderbevestiging een clausule op te nemen waardoor de klant uitdrukkelijk verklaart, kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden die op de achterzijde integraal worden vermeld. Wanneer de orderbevestiging ondertekend wordt door de klant, kan niet meer betwist worden dat dat de algemene voorwaarden deel uitmaken van de contractuele relatie.

Het is niet aangewezen om, ten aanzien van consumenten, algemene voorwaarden alleen op de factuur te vermelden. Gezien de factuur vaak pas na het leveren van een prestatie of goed aan de klant wordt overgemaakt, kan de klant beweren niet door de algemene voorwaarden gebonden zijn, nu hij er geen kennis van kon nemen vóór het sluiten van het contract.

Volgens de meerderheid van de rechtspraak is een enkele verwijzing naar de algemene voorwaarden zonder dat deze volledig werden weergegeven of overgemaakt onvoldoende om deze te kunnen inroepen tegen de medecontractant.  Zo wordt onder meer een verwijzing naar de website waarop de algemene voorwaarden zijn opgenomen of de vermelding dat de algemene voorwaarden verkrijgbaar zijn op aanvraag als een onvoldoende kennisgeving beschouwd.

Om problemen inzake tegenstelbaarheid te vermijden, moeten de algemene voorwaarden aldus integraal, effectief en ten laatste op het ogenblik van de contractsluiting aan de contractspartij dienen te worden meegedeeld.  

 

Wat met de algemene voorwaarden en de mogelijkheid om er beroep op te doen in geval van een online contractsluiting?

Vandaag de dag wordt meer en meer gebruik gemaakt van het internet om goederen en diensten aan te bieden en aan te kopen.

Ook in dat geval zal men zich als verkoper / aannemer van diensten maar kunnen beroepen op de algemene voorwaarden indien de klant effectief kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden of hier redelijkerwijze de kans toe had vooraleer de overeenkomst wordt gesloten. Ook dan gelden de voorwaarden inzake beschikbaarheid, zichtbaarheid en begrijpbaarheid, en zullen de voorwaarden uitdrukkelijk of stilzwijgend aanvaard moeten worden.

Om aan de wettelijke vereisten te voldoen, moet het voor de contractspartij mogelijk zijn om de inhoud van de algemene voorwaarden ten allen tijde te raadplegen. Concreet betekent dit dat indien de algemene voorwaarden integraal op de website geplaatst worden, zij moeten kunnen worden uitgeprint of moeten opgenomen kunnen worden in een bestand dat van de website kan worden gedownload en op de harde schijf van de contractspartij kan worden gekopieerd en bewaard.  (Dit bestand kan een word-document zijn of een pdf-versie, maar geen HTML-pagina).

Door de combinatie van het online weergeven van de algemene voorwaarden vóór het sluiten van de overeenkomst en de bevestiging van dezelfde voorwaarden door het verzenden van een e-mail aan de klant erna, worden betwistingen inzake inroepbaarheid in principe uitgesloten. 

De algemene voorwaarden op de website moeten natuurlijk dezelfde zijn als deze die nadien per e-mail worden toegezonden.  

Wanneer de algemene voorwaarden enkel via e-mail aan de medecontractant ter kennis worden gebracht (en er dus geen mogelijkheid tot voorafgaande kennisname via de website is), zijn ze enkel tegenstelbaar wanneer de toezending van de voorwaarden de eigenlijke contractsluiting vooraf gaat. 

Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van een systeem waarbij de instemming met de algemene voorwaarden gepaard gaat met het aanklikken van de akkoordverklaring met de algemene voorwaarden, die doorlopen moeten worden tijdens het sluiten van de transactie.  De weergave van de algemene voorwaarden maakt in dat geval een essentieel onderdeel uit van het bestelproces.  Op die manier worden bewijsproblemen achteraf vermeden. 

Magda Lauwers

Magda heeft een jarenlange ervaring met de juridische begeleiding en bijstand van haar cliënteel zowel in commerciële als burgerlijke geschillen opgebouwd.

Contact info
Social nieuws

Copyright © 2017 Webregion. All Rights Reserved

Accepteer Cookies & Privacy Policy?
Onze website gebruikt cookies om u te onderscheiden van andere gebruikers, om een betere ervaring te bieden wanneer u onze website bezoekt en om de prestaties en het nut van onze site te verbeteren. . Daarnaast maken wij ook gebruik van essentiƫle en functionele cookies die noodzakelijk zijn voor de correcte werking van de website. Door op "Cookies aanvaarden" te klikken, aanvaardt u alle cookies. Indien u uw voorkeuren wilt aanpassen, klikt u op "Voorkeuren instellen".
Cookies aanvaarden
Meer informatie
Selecteer welke cookies u wenst te accepteren.
Essentiƫle en functionele
Deze zijn essentieel voor de werking van de site.
Voorkeuren instellen
Cookies gerelateerd aan website bezoeken, browser types, ed.